Algemene voorwaarden

1. Begrippen
 1. InnExx.com is een onderneming met als doel het aanbieden van een online platform waarop coaching sessies kunnen worden aangeboden, geboekt en gevolgd.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder InnExx.com mede begrepen alle in haar dienst zijnde en voor haar werkzame personen.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ''Coach'' verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een vorm van coaching of andere psychologische dienstverlening geeft en aanbiedt.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder “OnlineCoach.net” verstaan: het platform van InnExx.com, waarop Cliënten zich kunnen aanmelden voor het aanbieden of ontvangen van psychologische dienstverlening en coaching.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder "Cliënt" verstaan: de natuurlijk persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die zich aanmeld bij OnlineCoach.net, en een abonnement afsluit waardoor zij haar diensten kan aanbieden.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder "Gebruiker" verstaan: eenieder die gebruikt maakt van OnlineCoach.net, hieronder niet begrepen de Cliënt die het abonnement heeft afgesloten.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en Cliënten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het webformulier met de daartoe benodigde gegevens, waarna een bevestigingsmail verstuurd zal worden naar het opgegeven email-adres. Voor zowel Client als voor Gebruiker is het verplicht om een account aan te maken door middel van het webformulier.
 2. De overeenkomst komt tot stand tussen Client en InnExx.com. De Gebruiker, die geen Client is, maakt geen deel uit van de overeenkomst.
 3. InnExx.com maakt geen deel uit van enige overeenkomst tussen Client en overige gebruiker van het platform.

4. Verplichtingen van InnExx.com
 1. InnExx.com biedt Gebruikers een online platform waar Gebruikers digitale coaching kunnen krijgen, en waar Cliënten deze digitale coaching kunnen aanbieden.
 2. InnExx.com verzorgt het platform waarop de coaching worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is. InnExx.com kan echter niet instaan voor de inhoud van hetgeen door de Coach op de website wordt geplaatst en is niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website.
 3. InnExx.com is het aanspreekpunt van Gebruikers voor klachten over het platform waarop de coaching wordt aangeboden.
 4. InnExx.com garandeert niet dat het platform ten allen tijden beschikbaar is.
 5. InnExx.com hanteert de orde op het bij OnlineCoach.net bijbehorende forum, en mag ten alle tijden berichten verwijderen die zij als ongepast, of als niet relevant ziet.

5. Afsluiten van een abonnement en gebruik van het account
 1. Om een abonnement af te sluiten is het noodzakelijk het webformulier in te vullen.
 2. Het is slechts mogelijk om van abonnement te wisselen wanneer er wordt gekozen om naar een duurder abonnement te gaan. Het wisselen naar een goedkoper abonnement is tijdens de abonnementsperiode niet mogelijk.
 3. Cliënt sluit een abonnement zodat zij haar diensten kan aanbieden op het platform OnlineCoach.net.
 4. Client is verplicht juiste gegevens te verschaffen bij het aanmaken van zijn/haar coaching account. Onder deze gegevens vallen onder andere: een correcte profielfoto, en behaalde certificaten.
 5. Onder correcte profielfoto wordt verstaan een foto met daarop duidelijk zichtbaar het gezicht van de Coach.
 6. Gebruiker en Client zijn aansprakelijk jegens InnExx.com voor alle acties die zij hebben uitgevoerd middels hun account, behalve als Gebruiker of Client niet verantwoordelijk is als gevolg van misbruik van zijn/haar account.
 7. Zodra Gebruiker bekend is met het feit dat misbruik wordt gemaakt van zijn/haar account, dient Gebruiker dit direct te melden aan InnExx.com.
 8. In geval van inbreuk op deze algemene voorwaarden, of bij moedwillig misbruik van het account van de Gebruiker of Client, is het InnExx.com toegestaan om het account te verwijderen en toegang tot het gebruik van het online platform te ontzeggen.
 9. InnExx.com kan tevens Accounts verwijderen wanneer er sprake is van andere vormen van misbruik. Zoals maar niet uitgesloten tot: het veelvuldig niet betalen van facturen aan de Coach (coach heeft mogelijkheid tot het versturen van twee automatische mails die verzonden worden bij niet betaling), het ten onrechte zeggen een certificaat behaald te hebben of het geven van andere valse informatie door de Coach, het veelvuldig niet nakomen van verplichtingen tegenover de gebruiker aan de zijde van de Coach, of het geven van sessies waarvoor het platform niet bedoelt is.
6. Intellectueel eigendom
 1. De door InnExx.com op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de coaching blijft eigendom van de Coach en/of InnExx.com. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.


8. Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
 1. InnExx.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door InnExx.com of een van haar medewerkers.
 2. Indien InnExx.com toch aansprakelijk wordt gehouden, zal InnExx.com uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van InnExx.com haar verplichtingen met betrekking tot InnExx.com haar diensten.
 3. InnExx.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van een van de door Coach/Client aangeboden diensten.
 4. InnExx.com heeft geen inzage in de inhoud van webcam sessies tussen Client en Gebruiker en kan, behoeft en heeft hier geen informatie over te verschaffen.
 5. InnExx.com kan niet aansprakelijk worden gehouden wegens storing in haar systemen, of een andere van buitenkomende oorzaak waar InnExx.com geen invloed op kan uitoefenen, waardoor het aanbieden van het platform OnlineCoach.net niet mogelijk is.
 6. InnExx.com is niet aansprakelijk voor de betaling tussen de cliënt en de coach mocht hierin iets mis gaan of mocht de klant niet betalen. De coach stuurt zelf een factuur naar de cliënt en kan kiezen voor het sturen van maximaal twee betalingsherinneringen naar de cliënt. De cliënt betaald direct aan de coach. Hier zit OnlineCoach.net niet tussen.
 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van InnExx.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij InnExx.com binnen een redelijke termijn, nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.


9. Opzeggen
 1. Cliënt kan tussentijds opzeggen, alle gekochte abonnementen hebben een looptijd van een (1) jaar, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een tussentijdse opzegging vrijwaart de Client niet van haar betalingsverplichting.
 3. De abonnementen worden niet automatisch verlengt, het is aan de Client om opnieuw een jaarabonnement te bestellen wanneer deze afloopt. Hiervoor krijgt zij wel een herinneringsmail.


10. Kosten en betaling
 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Betaling geschiedt middels een eenmalige betaling, tenzij anders overeengekomen.
 3. Een abonnement komt niet tot stand indien en zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen InnExx.com en haar Cliënten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen InnExx.com en haar Cliënten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

12. Actie voor Cliënten
Cliënten maken kans om de betaalde sessie qua waardebon in de vorm van een cadeaubon terug te verdienen t.w.v. 50 euro inclusief BTW
Cliënt moet via het OnlineCoach.net agenda ingeboekt zijn. Dat mag de agenda zijn op de profielpagina van de coach of de OnlineCoach.net agenda die de coach door middel van een iframe op zijn/haar eigen site heeft geplaatst.
Coach moet een review plaatsen over de coach op de profielpagina van de coach op OnlineCoach.net
Cadeaubon kan niet in de vorm van geld uitbetaald worden aan de cliënt en er kan niet gediscussieerd worden over de waarde van deze cadeaubon.
De cliënt moet op Twitter aangeven op welke profielpagina van OnlineCoach.net hij/zij op de site de review heeft geschreven.
Daarnaast moet de cliënt de coach als eerst hebben betaald voor zijn/haar verleende diensten.
De cliënt wordt over deze actie geïnformeerd via de aftermail die de cliënt na zijn/haar sessie ontvangt.
InnExx.com en OnlineCoach.net bepaald wie de kanshebbers en/of de cadeaubon zal ontvangen.
De actie duurt t/m oktober 2019 en kan, wanneer InnExx.com/OnlineCoach.net dit bepaald, deze actie verlengen of eerder laten stoppen.
Maximaal 2 cliënten maken kans op een digitale waardebon. Deze cliënten worden geselecteerd door OnlineCoach.net


13. Actie voor Coaches
Coaches, maken t/m eind december 2019 iedere maand kans op een taart.
De coaches die hier kans op maken worden geselecteerd wie de meeste cliënten via het systeem van OnlineCoach.net sessies heeft laten inboeken vai de agenda vanOnlineCoach.net. Dit mag gaan om de agenda op de profielpagina van de coach of de OnlineCoach.netboekingssysteem die dmv een iframe op de website geplaatst mag worden van de coach.
Maximaal drie coaches die de meeste cliënten via hetOnlineCoach.net boekingssysteem een sessie heeft laten inboeken krijgen een taart.
Over de taartkeuze kan niet worden gediscussieerd en er wordt geen geld gegeven ipv een taart.
De actie duurt tot en met december 2019 en is bestemd voor alle coaches die op OnlineCoach.net staan, dit geld ook voor coaches buiten Nederland.
InnExx.com/OnlineCoach.netbepaald of deze actie verlengd zal worden of wanneer nodig eerder gestopt moet worden.
OnlineCoach.net neemt contact op met de coaches die een taart hebben gewonnen.


14. Identiteit van InnExx.com
 1. InnExx.com is in de KvK geregistreerd onder nummer 62072048. InnExx.com draagt het volgende Btw-identificatienummer NL195448571B01. Verder is InnExx.com statutair gevestigd aan de President Kennedylaan 271 (1079 MG) te Amsterdam.
 2. InnExx.com is per e-mail te bereiken via info@onlinecoach.net.